Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1371

Hlášení trvalého pobytu a změna pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.


Podmínky a postup řešení:

V případě změny místa trvalého pobytu občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; předkládá vyplněný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", doklad totožnosti a doklad opravňující přihlášení. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášením změny místa trvalého pobytu. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu , tj.:

na Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem, to je v místě, kde se bude občan stěhovat v rámci města, ale pouze na jinou adresu 
nebo na kterémkoliv úřadu kam se hodlá nově přihlásit k trvalému pobytu např. v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • V případech, kdy se chce přihlásit k trvalému pobytu nebo chce řešit změnu adresy trvalého pobytu v rámci města a jeho místních částech.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou např. rodný list
doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje svéprávná osoba starší 18 let, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Doklad opravňující užívat byt nebo dům se nevyžaduje v případě, že si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.


Formuláře:

 • Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na ohlašovně.

Správní a jiné poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.

Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.


Lhůty pro vyřízení:

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Občan je povinen u Městského úřadu Bruntál požádat nejpozději do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • Podání žádosti o vystavení nového občanského průkazu
 • Případná změna údaje v řidičském průkazu (pokud se se změnou trvalého pobytu mění místně příslušný úřad)
 • Majitelé motorových vozidel a přívěsných vozíků musí provést změnu adresy v Technickém průkazu a v Osvědčení o registraci vozidla, a to formou Změny údajů v registru vozidel
 • Cestovní doklad se nemění, i nadále platí doba platnosti v něm uvedená.
 • Doporučené subjekty, kde je nezbytné či vhodné změnu adresy nahlásit (máte-li s nimi co do činění): zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení (praktický lékař, zubař, lékařský specialista), peněžní ústavy, škola, zaměstnání, živnostenský úřad, finanční úřad, pošta, odpady, kanalizace, dodavatelé energií, telefonní operátoři, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, knihovny, zájmová sdružení, členské spolky, zásilková služba, atd.

 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny; ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.


Za správnost návodu odpovídá - obecně: evidence obyvatel, vidimace a legalizace, ztráty a nálezy, CzechPoint

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Michaela Chytilová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 20.3.2017

Datum poslední aktualizace: 22.3.2017

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Creditinsurance pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 1
fax: 554 751 610
[email protected]
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

ORGANIZACE MĚSTA

QR Creditinsurance pod Pradědem
load